среда, 22 января 2014 г.


РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ МАЙСТЕРНЯХ ПТНЗ

 Зміст


Вступ.
3

І. Навчальні майстерні. Організація робочих місць.
4

ІІ. Планування роботи майстра виробничого навчання.
5

ІІІ. Перелік навчально-виробничих робіт з професії.
5

ІУ. Планування  виробничої діяльності  як засіб надходження додаткових коштів для покращення та оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу.
8

У. Контроль за виконанням плану виробничого навчання.
19

Список використаної літератури.
21

Вступ.

Відповідно до Концепції професійної освіти України кожний професійний навчально-виховний заклад, неза­лежно від відомчого підпорядкування, розробляє на ос­нові чинного законодавства свій статут, у якому визна­чаються мета і завдання його діяльності, організаційна структура, права та обов'язки членів інженерно-педаго­гічного та учнівського колективів.
Отже, всю навчально-виробничу діяльність слід спря­мовувати на виховання цивілізованого господаря, фор­мування творчої, працелюбної особистості з високою професійною майстерністю, відповідальним ставленням до результатів своєї праці, потребою активної участі в охороні навколишнього середовища. Рівень професіона­лізму, моральної і загальної культури майбутнього тру­дівника залежить від спільної діяльності, творчого пошу­ку інженерно-педагогічного та учнівського колекти­вів.
Перебудова професійної освіти з урахуванням сучас­них і перспективних вимог суспільства, науково-техніч­ного прогресу потребує зміни статусу керівників, викла­дачів і майстрів. У цих умовах значно підвищується їхня особиста відповідальність у виборі форм і методів навчання і виховання, організації суспільно корисної і продуктивної праці учнів, забезпеченні їхньої участі в різних навчально-виробничих госпрозрахункових коопе­ративах, технічних, раціоналізаторських, спортивних, ху­дожніх та інших самодіяльних об'єднаннях.
Усе це вимагає піднесення престижу праці майстрів, створення соціально-економічних умов для їх педагогіч­ної діяльності, професійної свободи, творчого пошуку та розвитку ініціативи.
  
 
І. Навчальні майстерні. Організація робочих місць.

Наявність в училищах навчальних майстерень ство­рює необхідні умови для фронтального навчання учнів, дозволяє раціонально чергувати теоретичні заняття :і виробничим навчанням, забезпечує послідовність ви­вчення програмного матеріалу.
Залежно від змісту праці з різних професій, харак­теру виробничих робіт тривалість виробничого навчання в майстернях різна. Організація навчальних майстерень і навчальних дільниць, їх обладнання і планування здійснюються відповідно до типу навчального закладу.
Працюючи в майстернях, учні набувають навичок та раціональної організації робочого місця, ознайомлюються з інвентарем, механізмами, інструментами, необхідним для виконання робіт, оволодівають трудовими прийомами з виконання операцій і комплексів робіт у техноло­гічній послідовності, засвоюють виробничу культуру, вчаться техніки безпеки, виробничої і технологічної дис­ципліни.
Навчальні майстерні повинні відповідати: умовам для нормальної установки, розміщення і ро­боти обладнання (площа, поверх, висота будівлі, плану­вання з урахуванням технологічного потоку тощо);
вимогам безпеки праці, санітарії та гігієни (ізоляція вогне - і вибухонебезпечних відділень, а також відділень, пов'язаних з виділенням пилу і газів; наявність підій­мально-транспортних пристроїв, пожежних виходів і за­собів гасіння пожежі, природна і штучна освітлюва­ність, наявність пристроїв вентиляції, забезпечення нор­мальної робочої температури в приміщенні та ін.).
Загальні вимоги до робочого місця учня:
технічна справність обладнання, наявність загоро­док, заземлень, самовимикачів, захисних пристроїв, за­побіжників, підйомних пристроїв та інших засобів без­пеки;
оснащення пристроями для зручного і надійного збе­реження і розміщення під час роботи інструментів, пристосувань, основних і допоміжних матеріалів, готової продукції, навчально-технічної документації;
добра освітлюваність робочої зони, забезпечення умов для найзручнішої робочої пози учня і найекономніших рухів; у разі необхідності оснащення пристроями для роботи сидячи;
обладнаність аварійною сигналізацією або пристроя­ми для дистанційного зв'язку з майстром;
зручність для поточного обслуговування обладнання, очищення і прибирання.

ІІ. Планування роботи майстра виробничого навчання

Відповідно до положення про планування виробничої діяльності професійно-технічних училищ основною доку­ментацією з планування є: перелік навчально-виробничих робіт за професіями, план виробничого навчання групи, план роботи майстра на робочий день (план уроку ви­робничого навчання).
Основою для складання переліку навчально-виробни­чих робіт є добір об'єктів робіт, виконуючи які учні на­бувають необхідних умінь і навичок з професії. План виробничого навчання складають на місяць на основі пе­реліку навчально-виробничих робіт, навчального плану і програми виробничого навчання. Цей план встановлює конкретний зміст навчально-виробничих завдань для гру­пи, послідовність і організацію їх виконання. План уроку основний документ для проведення конкретного уроку з теми. Обов'язкових, стандартних форм плану уроку не встановлено.
           ІІІ. Перелік навчально-виробничих робіт з професії
Навчальні програми регламентують лише загальний зміст і обсяг матеріалу з кожної теми, а конкретні нав­чально-виробничі роботи визначаються училищами само­стійно.
Відповідно до інструкції про планування переліки навчально-виробничих робіт з професії розробляються на навчальне півріччя або на весь рік майстрами виробни­чого навчання під керівництвом старшого майстра. Якщо в училищі кілька паралельних груп з однієї професії, то цю розробку доручають найдосвідченішому майстру. Ос­новою для складання переліку навчально-виробничих ро­біт є добір об'єктів, робіт, виконуючи які учні набувають необхідних професійних навичок і вмінь. Вони мають відповідати навчальним цілям, бути типовими для про­фесії, враховувати фізичні можливості учнів, обсяг їхніх технічних знань і рівень професійної майстерності на відповідній стадії навчання.
Під час добору робіт необхідно дотримуватися прин­ципів послідовності, поступового переходу від легшого до важчого. Навчально-виробничі роботи мають бути різно­манітними за формою, конфігурацією, матеріалами, роз­мірами, прийомами і способами виконання, витратами часу; вони повинні мати виробничу цінність.
Навчально-виробничі роботи добираються із замов­лень базових підприємств, з робіт по ремонту обладнання, виготовлення інструментів і пристроїв для навчальних майстерень, наочних посібників і приладів для кабінетів і лабораторій ліцею.
Якщо навчання в майстерні проводиться на випуску продукції, яка підлягає точному обліку (виготовлення де­талей, виробів, монтаж електричних пристроїв, ремонт Обладнання тощо), перелік навчально-виробничих робіт розробляється відповідно до інструкцій. Якщо ж зміст праці становить обслуговування машин, механізмів, апа­ратів тощо, а також під час виробничого навчання учнів безпосередньо на підприємствах, будовах, у колгоспах і транспортних організаціях у переліку робіт вказується загальна характеристика відповідних робочих місць або об’єктів і найменування робіт, які учні мають виконати з кожного розділу теми.
Застосовується також внутрішньоліцейна коопера­ція, коли учні І курсу виконують тільки ті операції, які вони вивчають у даний період навчання, а учні II курсу або робітники підприємства — складніші, остаточні опе­рації.
Наводимо форми, за якими розробляється орієнтов­ний перелік навчальних робіт у перший період навчання учнів у майстернях (табл.1).

        Таблиця 1.

Перелік навчальних робіт групи № ____на перше півріччя 2013/2014 на­вчального року

Майстер виробничого навчання ______________________________________
                                                            прізвище, ініціали
Кількість учнів у групі        ________________
На виконання навчальних робіт планується ________________________   людино годин
об'єктів і найменування робіт, які учні мають виконати з кожного розділу і теми.                              
пор.
Теми і підтеми виробничого навчання
Кількість
годин
Найменування навчальних робіт
Учнівська
норма часу,
год.
Примітка

У переліку робіт, що проводяться на виробничих обєктах, наприклад на будовах, дається загальна характеристика об'єктів або робочих місць, вказується обсяг робі і на групу.
Для всіх робіт, що включені до переліку, розробляють відповідну технічну документацію, креслення, технічні умови, інструктивні або технологічні карти і визначають норми часу (виробітку), які відповідають кожному періоду навчання або технологічному процесу. ІУ. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ НАДХОДЖЕННЯ ДОДАТКОВИХ КОШТІВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ  ТА ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Коломійчук С.Б.,
завідувач лабораторією науково-методичного забезпечення
 управлінської діяльності в ПТНЗ НМЦ ПТО ПК  у Хмельницькій області 
Камлюк А.І.,
  старший майстер
Хмельницького професійного ліцею

Професійно-технічна освіта є одною із важливих освітніх систем, що відіграє ключову роль в підготовці  висококваліфікованого робітника для виробництва та різних сфер послуг відповідно до вимог ринку праці. Підвищити якість професійної підготовки навчальні заклади можуть:
-           змінивши освітнє середовище через підвищення професійно-педагогічного рівня працівників;
-           сформувавши професійні компетенції в тісній співпраці з роботодавцями;
-           оновивши матеріально-технічну базу;
-           впровадивши нові форми співробітництва з роботодавцями.
 Складовою навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах є виробниче навчання і виробнича практика учнів навчальних закладів, які організуються і проводяться відповідно до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.99 № 992) із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 770   від 27.08.2010, Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442), Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.06 № 419), Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці (затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30.12.94 № 130) та інших нормативних документів у галузі професійно-технічної освіти.
Виробниче навчання – основний різновид педагогічної діяльності, у ході якої на основі поєднання навчання з продуктивною працею, виховання стійкої потреби до праці і розвитку творчої активності в учнів формуються знання, уміння і навики, що забезпечують здатність і готовність до здійснення конкретної професійної діяльності певного рівня кваліфікації. У виробничому навчанні конкретизуються і на практиці реалізуються всі знання, уміння і навики, отримані учнями при вивченні інших навчальних предметів, що визначає особливе місце і роль виробничого навчання в структурі навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах.
Процес виробничого навчання в ПТНЗ спрямовується на забезпечення своєчасного і повного виконання навчальних планів і програм.
Основними документами планування процесу виробничого навчання є: перелік навчально-виробничих робіт, план виробничого навчання групи, план роботи  майстра виробничого навчання, план навчально-виробничої діяльності. Планування процесу виробничого навчання забезпечує умови для його раціональної організації, своєчасного і повного виконання навчальних планів і програм, завчасної і ретельної підготовки майстра до проведення кожного заняття.
Планування виробничого навчання здійснюється старшим майстром спільно із майстром виробничого навчання кожної навчальної  групи.
Перелік навчально-виробничих робіт з професії є основним плануючим документом з виробничого навчання. У переліку визначаються роботи, які виконують учні з метою оволодіння професійними знаннями, вміннями та навичками, що передбачені робочою навчальною програмою професійно-практичної підготовки.
Перелік навчально-виробничих робіт з професії складається на семестр або курс підготовки майстром виробничого навчання та погоджується зі старшим майстром. Перелік розглядається і схвалюється на засіданні методичної комісії та затверджується заступником директора з навчально-виробничої роботи ПТНЗ. До переліку поряд з навчально-виробничими включаються навчально-тренувальні роботи для вправ та відробки навичок учнів у виконанні окремих трудових прийомів та виробничих операцій (табл.2).
До всіх навчально-виробничих робіт, що внесені в перелік, повинна бути розроблена технологічна документація: креслення, технічні вимоги згідно з чинними нормативними документами, інструкційні та технологічні картки. Документація розробляється відповідними методичними комісіями ПТНЗ.
Загальні вимоги до підбору навчально-виробничих робіт можна сформулювати таким чином:
система робіт повинна дозволяти всемірно різноманітити виробничо-технічні ситуації, максимально наближені до виробничих умов;
перевагу слід надавати роботам, які включають виготовлення складних виробів, складаються з деталей, різноманітних за розмірами, конфігурацією,   матеріалом, класами точності та чистотою обробки, що потребують безліч видів обробки, збірки та інших технологічних операцій;
  конструкція та складність робіт повинні бути типовими для тих професій, які готують у навчальному закладі;
вироби рекомендується підбирати, виходячи з можливостей матеріально-технічної бази навчального закладу: це, як правило, повинна бути складна продукція, передбачаюча діяльність учнів різних професій в умовах замкненого циклу.
При виборі робіт для вивчення прийомів виконання операцій насамперед потрібно, щоб робота мала виробниче значення та виконувалася за одну операцію або щоб операція, яку вивчають, переважала в роботі.
Головна вимога до навчальних робіт, які виконуються на тренажерах: вміння та навички, що набуваються, повинні бути максимально наближені до трудових дій, які учні будуть виконувати в реальних виробничих умовах.
При підбиранні комплексних робіт слід ураховувати методичне обґрунтоване підвищення складності процесів праці при виконанні навчальних завдань, в тому числі:
   наростаюча важкість виконання, кількість та складність робочих функцій при проведенні робочого процесу;
   застосування різноманітних засобів праці;
  ускладнення виконання необхідних розрахунків при підготовці до роботи та під час її виконання;
   удосконалення підготовки робочого місця;
   зростаючі технологічні показники й вимоги до обсягів та видів робіт.
Комплексі роботи повинні передбачати деяку варіантність виконання найбільш характерних сполучень трудових процесів та технічних операцій, необхідних для закріплення професійних вмінь при ускладненні завдань.

                                                                                                         Таблиця 2.

                                                                                         «ЗАТВЕРДЖУЮ»
Заступник директора  ПТНЗ
_________________П.І.Б.
_________________201__ПЕРЕЛІК НАЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ РОБІТ
на___________________ 20__р.
                                 Група №___ Професія ____________________


Дата вивчення теми
№ теми, підтеми
Час вивчення теми, підтеми в год., хв..
Навчально-виробничі роботи
 Складність (розряд, клас)
Робоча норму часу
Учнівська норма часу
Кількість робіт на учня
Відмітка про виконання
Всього
На інструктаж
На виконання вправ
На виробничу  діяльність
Назва роботи
Технічна та технологічна документація

         
  

Майстер виробничого навчання     ______________   ПІБ

                                                
                          Розглянуто на засіданні                      методкомісії
                                                                          Протокол №__ від ______________
                                                                          Голова методкомісії ____________


При проведенні виробничого навчання безпосередньо на виробництві чи в сфері послуг у переліку робіт зазначається загальна характеристика робочих місць або найменування робіт, які учні повинні виконувати з кожної теми навчальної програми.
План виробничого навчання групи встановлює конкретний зміст, послідовність та організацію виконання навчально-виробничих завдань для групи учнів. Складається майстром виробничого навчання на місяць на основі робочих навчальних програм виробничого навчання, переліку навчально-виробничих робіт для навчальної групи та фонду наведеного часу на виробничу діяльність.
Обсяг виробничої діяльності визначається в тих професійно-технічних навчальних закладах, де в процесі виробничого навчання учні виконують виробничі завдання та виготовляють продукцію.
Але, для деяких професій, змістом виробничого навчання за певний період не передбачено виконання готового виробу, а в переліку навчально-виробничих робіт зазначаються певні навчально-виробничі вправи. У цьому випадку майстру виробничого навчання необхідно чітко визначити, який саме виріб може бути виготовлений учнем за певний період часу за умов обов’язкового виконання вправ, зазначених в переліку.
 Норми часу, тарифні ставки і розцінки визначаються  майстром виробничого навчання спільно з роботодавцями, які надають робочі місця у себе на підприємствах для проходження учнями виробничого навчання та виробничої практики, розглядаються на засіданнях методичних комісій і погоджуються з керівником базового підприємства.
 Загальний фонд навчального часу на виробничу діяльність групи (Тв.д),  розраховують за формулою:
ТВД  =  ( ТВН – Т1 – ТТ   ) *  N
де Тв – загальна кількість часу на виробниче навчання за даний період відповідно до навчальної програми;
Ті – час, необхідний для проведення вступних та заключних інструктажів;
Твп – час для виконання тренувальних вправ;
Nкількість учнів у групі.
При складанні плану виробничого навчання необхідно визначити норму часу для учнів на одиницю робіт, які внесені до плану. Учнівська норму часу визначається за формулою:
Туч = Тшт х К,
де,  Тшт – норма штучного часу (береться розрахункова норма на виконання одиниці роботи або норма часу, прийнята на базовому підприємстві); 
К – перевідний коефіцієнт, який визначається за спеціальними таблицями  (табл.3).


                                                                                        Таблиця 3
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Заступник директора
______________П.І.Б.
______________201__Таблиця перевідних коефіцієнтів для професії
«Слюсар з експлуатації газового устаткування. Електрогазозварник»,
складової «Електрогазозварник»


Місяці
ІІ курс
ІІІ курс
2-й розряд
2-й розряд
3-й розряд
Вересень

3,5
3,0
Жовтень
-
3,0
2,8
Листопад
-
2,5
2,8
Грудень
-
2,5
2,4
Січень
-
2,5
2,4
Лютий
-
2,0
2,0
Березень
5,0
2,0
2,0
Квітень
4,5
1,8
1,5
Травень
4,0
1,5
1,0
Червень
3,5
1,0
1,0
                                                                    Розглянуто н засіданні методкомісії
                                                                    Протокол №__ від ______________
                                                                    Голова методкомісії ___________


Наведемо  планування виробничої діяльності на прикладі навчальної групи учнів групи ІІІ курсу за професією «Слюсар з експлуатації газового устаткування. Електрогазозварник», складової «Електрогазозварник».
  В основі розрахунку лежить визначення фонду навчального часу на виконання навчально-виробничих завдань для одного учня:
 = ТВ -  Т1  - Твп
 =  13х(6+6)-13х(1+1)-13х(4+4) = 156-26-104=26 годин,
де 12 – кількість годин виробничого навчання в тиждень;
13 - кількість тижнів, визначених для проведення уроків виробничого навчання, відповідно робочого плану для зазначеного терміну навчання;
1 год. - час проведення вступного та заключного інструктажів на одне виробниче навчання,
4 год. - час для виконання тренувальних вправ.
Розрахунок обсягів навчально-виробничої діяльності здійснюється на основі норми часу для учнів на одиницю робіт, що відображає поправки з огляду на рівноцінний час з точки зору продуктивності праці у конкретний період навчання
Туч = 12,5 х2 = 25 год.
Де,  12,5 – робоча норма часу для виготовлення виробу;
2 – перевідний коефіцієнт
  Фонд часу на  виробничу діяльність одного учня  - 26 годин, учнівська норма часу на виготовлення виробу – 25 години. Таким чином, за запланований період 1 учень на уроках виробничого навчання має виготовити 1 виріб (решітку).  Вартість виготовлення однієї  решітки 100 грн.
Розраховуємо виробничу діяльність групи  (25 чол.)  за запланований період 25х1х100=2500 грн.
Далі всі розрахунки систематизуються та зводяться у таблицю (табл.4).

№ теми. підмети
Найменування теми (підмети приграми)
Всього
годин
На
інструктаж
На вправи
На виробничу діяльність
Навчально-виробничі роботи
Перевідний коефіцієнт
Одиниця виміру
Розряд роботи
Робоча норма часу
Учнівська норма часу
Кількість робіт на учня
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Віконна решітка
156
26
104
26
Зварювання віконної решітки із прутків
2
1
3
12,5
25
1
Таблиця 4.

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»
                   Директор ПТНЗ
                   _________________
                   ____________201__РОЗРАХУНОК ПЛАНУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  НА ГРУПУ


№ виробів за переліком навчально-виробничих робіт
Найменування виробу
Учнівська норма часу (годин)
Фонд навчального часу на виробничу діяльність (годин)
Тарифна вартість за роботу 1-го виробу за ІІІ розрядом
Виробничий план (грн.)
на одного учня
на групу

1.
Віконна решітка
625
650
100
100
2500Майстер виробничого навчання ________________________
Старший майстер                            _________________________


Професійно-практична підготовка учнів  ПТНЗ здійснюється в поєднанні з виробленням продукції та  наданням послуг В умовах сучасного  господарювання набуває поширення виконання замовлень для приватних осіб та підприємств. У цьому випадку майстром виробничого навчання оформлюється бланк замовлення (табл.5). Розрахунок ведеться в подальшому через бухгалтерію, яка здійснює поступлення коштів від виробничого навчання на рахунок навчального закладу.
Таким чином старший майстер здійснює керівництво навчально-виробничою діяльністю майстрів виробничого навчання, розробкою переліку навчально-виробничих робіт відповідно вимогам навчальних програм, розробкою планів виробничого навчання учнів з професій, проектом планів виробничої діяльності навчальних груп в майстернях ліцею,а  чітко сплановане та організоване  виробниче навчання  в ПТНЗ спрямовує та забезпечує умови для раціонального використання приміщень та обладнання з метою надходження додаткових коштів для покращення та оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу.

Таблиця 5.

 Хмельницький професійний ліцей                                                                          «Затверджую»
 Група № ____ курс ________________                                                                            Директор ХПЛ
Термін виконання ___ призначено___                                        _____________  виконано ____

Замовлення № ____

  Замовник _____________________________________
  Виконавець ___________________________________
  Назва замовлення ______________________________


КАЛЬКУЛЯЦІЯ

Назва
та ескіз
виробу
   Вага 
Необхідні   продукти або матеріали
Одиниця
  виміру
Кількість
Ціна
Сума
         
Вартість замовлення _________________        ПДВ 20% ________________________
Старший майстер ___________________    майстер виробничого навчання __________

У. Контроль за виконанням плану виробничого навчання
Контроль за виконанням плану виробничого навчання здійснюється старшим майстром із заступником директора з НВР відповідно переліку навчально-виробничих робіт з професій.
         При цьому здійснюється порівняння запланованої в/д по кожній окремо взятій групі  та фактично виконаній.
         Важливо заохочувати працівників преміюванням у разі перевиконання виробничої діяльності плану.
         Ця стимулює майстрів виробничого навчання  для винаходу нових інноваційних практик та можливостей для  вдосконалення методів заробляння коштів та покращення матеріально-технічної  бази навчального закладу.
Таблиця 6

Дані по розрахунку та плануванню виробничої діяльності зводяться в зведену таблицю затверджену керівником навчального закладу

групи
Заплановано
Фактично
Всього
Майстри
в/н
І семестр
ІІ семестр
І семестр
ІІ семестр
майс терні
виробництво
майстерні
виробництво
майстерні
виробництво
майстерні
виробництвоВсього
Старший майстер                                        ________________ А.І.Камлюк


Список використаної літератури.

1. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч.-метод. Посібник  / Н.Г. Ничкало, В.О. Зайчук, Н.М. Розенберг та ін., За ред.. Н.Г. Ничкало.-2-ге вид.- К:Вища шк.., 1994.-383с.
2. Интенсификация теоретического обучения в профтехучилищах: Сб. ст./Редкол.: А. П. Беляева (отв. ред.) и др.М.: Высш. шк., 1990.
3. Новиков А. М. Процесс и методы формирования трудовых умений.М.: Высш. шк., 1986.
4.  Основы педагогического мастерства: Учеб. пособие для пед. спец. высш. учеб. заведений / Под ред. И. А. Зязюна.—М.: Просве­щение, 1989.
5. Худяков В. Л., Шапки и В. В. Техническое творчество как основа профессиональной подготовки учащихся профтехучилищ / ВНИИ профтехобразования.М.: Высш. шк., 1989.